Predstavitev zavoda

O nas


Dom - zemljevidNa vzhodu Slovenije, blizu slovensko-hrvaško-madžarske meje, nedaleč od reke Mure, v mestu Lendava, stoji Dom starejših Lendava.

Dom starejših Lendava je javni socialnovarstveni zavod za institucionalno varstvo starejših. Ustanovljen je bil v mesecu septembru 1994. leta, svojo dejavnost pa je začel opravljati v mesecu novembru istega leta. Proti koncu omenjenega meseca je namreč Dom sprejel prve stanovalce.

Začetna posteljna kapaciteta Doma je bila 122 postelj (42 na stanovanjskem in 80 na bolniškem oddelku). Trije dejavniki: 100% zasedenost posteljnih kapacitet, dolgoročna zagotovitev zadostnih posteljnih kapacitet ter ekonomski vidik poslovanja, so že po treh letih delovanja Doma narekovali iskanje možnosti za povečanje kapacitete Doma. Rešitev se je kazala v nadzidavi ene etaže. Na osnovi pozitivnega soglasja ustanovitelja-Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, je Dom pristopil k realizaciji zastavljenega in k sodelovanju pritegnil vseh sedem občin UE Lendava. Na podlagi tvornega in aktivnega sodelovanja vseh občin (Lendava,Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Odranci, Turnišče, Velika Polana), ki so sofinancirale nadgradnjo Doma, je Dom v letu 2000 pridobil dodatnih 26 bolniških postelj. Tudi ta posteljna kapaciteta pa ni dolgo zadovoljevala naraščajočih potreb po domskem varstvu, še zlasti pa ni zadovoljevala potrebam po sodobni obravnavi stanovalcev z demenco. Leta 2010 sta bili zgrajeni dve gospodinjski skupnosti in v mesecu marcu je bilo sprejetih 24 novih stanovalcev, v vsaki skupnosti po 12. Novo zgrajeni gospodinjski skupnosti nudita stanovalcem nadstandardno namestitev, več udobja, oskrba pa je prilagojena stanovalcem, njihovim potrebam, željam in pričakovanjem. Izhaja se iz realnih potreb stanovalcev, stanovalce z demenco se vzpodbuja pri dnevnih aktivnostih, ki jih še zmorejo in so jim poznane iz življenja v domačem okolju. Koncept dela v gospodinjskih skupnostih se zgleduje po življenju v družini.
Arhitektura gospodinjskih skupnosti spominja na domače gospodinjstvo,  so precej samostojne, glede oskrbe so na matični Dom vezane le pri nabavi živil, obroke pa pripravljajo sami., kakor tudi ostala gospodinjska opravila. Stanovalci v gospodinjstvu sodelujejo glede na svoje želje in predhodne izkušnje iz domačega gospodinjstva.
Uradna kapaciteta Doma je 172 postelj v 85-tih sobah in sicer 28 eno posteljnih, 36 dvo posteljnih, 12 tri posteljnih in 9 štiri posteljnih sob.

Dom je ves čas v celoti zaseden, pogosto pa se zgodi, da se je Dom prisiljen odzvati na rešitev akutnega problema v okolju in sprejeti stanovalca na dodatno posteljo.

Dom starejših Lendava zagotavlja institucionalno varstvo starostnikom iz UE Lendava, teh je več kot 90%, medtem, ko ostali stanovalci prihajajo iz bližnje in dalnje okolice. Povprečna starost stanovalcev je 81 let, starostna struktura pa kaže na to, da je največji delež stanovalcev starih med 80 in 90 let. V Domu živi 19 stanovalcev, ki so starejši od 90 let, med njimi pa je najstarejša stanovalka, ki bo letos dopolnila 101 leto starosti.

Osnovna dejavnost Doma je izvajanje institucionalnega varstva starejših, izvajanje zdravstvene nege in zdravstvene rehabilitacije ter izvajanje druge osnovne in specialistične konziliarne dejavnosti skladno z naravo dejavnosti in mrežo javne zdravstvene službe.

Osnovno dejavnost v Domu izvajajo:

• skupna služba in računovodstvo,
• zdravstveno negovalna služba,
• služba prehrane ter
• tehnična služba.

Naloge iz svoje pristojnosti Dom izvaja s 79-timi zaposlenimi ter z devetimi delavci, ki so zaposleni po posebni pogodbi za izvajanje javnih del. Preko JD se v domu izvaja program „Družabništvo in spremljanje  stanovalcev Doma starejših Lendava”. Dosedanje izkušnje kažejo, da je izvajanje programa dobra dopolnitev redni dejavnosti, največ pa je seveda to, da so z izvajanjem programa zadovoljni naši stanovalci.

Zdravljenje stanovalcev v Domu izvaja Zdravstveni Dom Lendava v povprečju 4 ure na dan, medtem ko enkrat tedensko v Dom prihaja specialist psihiater,s katerim ima Dom sklenjeno pogodbo.

Poleg osnovne dejavnosti izvaja Dom tudi zunanjo dejavnost v obsegu, ki mu dopuščajo zagotovljeni prostorski, materialni in kadrovski pogoji. Pri tem gre za izvajanje storitev internega bifeja, ki so namenjene predvsem stanovalcem in njihovim svojcem ter možnost odvzema kosil zunanjim uporabnikom.

V Domu se izvajata fizioterapija in delovna terapija. V okviru fizioterapije je v ospredju metoda dela s posameznim stanovalcem, v okviru metode preventivnega, kurativnega in vzgojno izobraževalnega dela. V delovno terapijo se stanovalci vključujejo prostovoljno, glede na svoje interese, želje, potrebe in sposobnosti pa se lahko vključijo v okupacijsko ali funkcionalno delovno terapijo. Eden najpomembnejših ciljev, ki se zasleduje v okviru delovne terapije je dvig kvalitete bivanja naših stanovalcev, odpravljanje monotonije in nudenje tistega kar si stanovalci sami želijo. V Domu imajo stanovalci možnost vključitve v naslednje aktivnosti s področja preživljanja prostega časa: vključitev v pevski zbor, branje časopisa, literarno skupino, skrb za rože, domsko knjižnico, družabništvo, kulturne prireditve ob praznikih in rojstnih dnevih stanovalcev, izleti, pikniki, cerkvene svečanosti, pet skupin za samopomoč in družabne igre.

Dom izvaja tudi dejavnost dnevnega varstva, kot alternativno obliko institucionalnega varstva, za uporabnike, ki zaradi zdravstvenega stanja potrebujejo varstvo v obliki nadzora, varovanja ter pomoč, ne potrebujejo pa še zahtevne nege in domske oskrbe. Z izvajanjem storitve dnevnega varstva v Domu vidimo možnost dodatne ponudbe v okolju, kot tudi možnost večje izbire ponujenih storitev.

Dom starejših Lendava ima v okviru svojih pristojnosti stalno zasledovan cilj izboljšanje kakovosti življenja uporabnikov pri izvajanju vseh storitev, zagotavljanje storitev v skladu s potrebami in željami ter pričakovanji stanovalcev, vzpostavljanje metod dela podpore namesto nudenje pomoči, vzpodbujanje zdravega načina življenja z razvijanjem preventivnih in razvojnih programov. Pri zastavljanju ciljev se daje poudarek normalizaciji življenja starostnika in njegovi individualizaciji. Individualno načrtovanje omogoča vpliv stanovalca na dogajanje, hkrati pa zagotavlja pomoč v toliki meri, kot jo potrebuje oziroma jo je pripravljen sprejeti. Individualni pristop do bodočega stanovalca se začne že ob njegovem prvem obisku, ko izrazi potrebo po sprejemu v naš Dom.

Direktor:
Franc Špilak

 

Production: Creativ, Novi mediji d.o.o.