14. maj 2021. 14:16

IZGRADNJA DNEVNEGA CENTRA ODRANCI

Projekt sofinancirata RS in Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru  Operativnega  programa  Evropske  kohezijske  politike  v  obdobju  2014-2020,  prednostne  osi  9  "Socialna vključenost  in  zmanjševanje  tveganja  revščine",  prednostne  naložbe  9.3  "Vlaganje  v  zdravstveno  in  socialno infrastrukturo,  ki  prispeva  k  razvoju  na  nacionalni,  regionalni  in  lokalni  ravni,  zmanjšanje  neenakosti  glede zdravstvenega  stanja,  spodbujanje  socialnega  vključevanja  z  lažjim  dostopom  do  socialnih,  kulturnih  in rekreacijskih storitev in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti in specifičnega cilja 9.3.1 »Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe«."."