1. februar 2016. 07:44

Nakup enoprostornega osebnega vozila (JN004679/2016-W01)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

PO POSTOPKU ODDAJE NAROČIL MALE VREDNOSTI

NAROČNIK: DOM STAREJŠIH LENDAVA

                       IDŐSEBB POLGÁROK OTTHONA LENDVA

                       Slomškovo naselje 7, 9220 LENDAVA LENDVA

Predmet javnega

Naročila:           NAKUP ENOPROSTORNEGA OSEBNEGA VOZILA

 (po odprtem postopku, 39. člen ZJN-3, Ur. list RS št. 91/2015)

 

 

Vrsta postopka za

oddajo javnega naročila: Odprti postopek

Datum: 17.08.2016

 

 

 

                                                        Avgust, 2016

 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE
 

DOM STAREJŠIH LENDAVA  IDŐSEBB POLGÁROK OTTHONA LENDVA, Slomškovo  naselje 7,  9220 LENDAVA LENDVA

vabi

vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila:

 

Nakup enoprostornega osebnega vozila

Razpisna dokumentacija natančno določa predmet javnega naročila ter pogoje in zahteve naročnika za izbiro ekonomsko najugodnejšega ponudnika, s katerim bo sklenjena pogodba. Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi morebitne spremembe, dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije ter odgovori na vprašanja ponudnika.

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo najkasneje do torka, 30.8.2016 do 12.00 ure prispele na naslov naročnika DOM STAREJŠIH LENDAVA IDŐSEBB POLGÁROK OTTHONA LENDVA, Slomškovo naselje 7, 9220 LENDAVA-LENDVA.

Javno odpiranje pnudb bo v torek, 30.8.2016 ob 13.00 uri v prostorih naročnika soba številka 46.

S spoštovanjem!

                                                                                                            Predstojnik naročnika:

                                                                                                            Franc Špilak

v.d. direktorja

 

 

     DOM STAREJŠIH LENDAVA

     IDŐSEBB POLGÁROK OTTHONA LENDVA

     Slomškovo  naselje 7,

     9220 LENDAVA LENDVA

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

v skladu z ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/2015) vabimo ponudnike za oddajo ponudbe na temelju naslednje dokumentacije:

 1. Označba ponudbe  (OBRAZEC 1)
 2. Krovna izjava  (OBRAZEC 2)
 3. Podatki o ponudniku (OBRAZEC 3)
 4. Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBRAZEC 4)
 5. Seznam podizvajalcev (OBRAZEC 5)
 6. Podatki o podizvajalcu (OBRAZEC 6)                                                         
 7. Ponudba za novo vozilo (OBRAZEC 7)
 8. Ponudbeni predračun za novo vozilo (OBRAZEC 8)
 9. Ponudba za rabljeno vozilo (OBRAZEC 9)
 10. Pooblastilo za pridobitev potrdil (OBRAZEC 10)
 11. Izjava za pridobitev osebnih podatkov (OBRAZEC 11)
 12. Vzorec pogodbe o nakupu osebnega vozila(OBRAZEC 12)
 13. Vzorec pogodbe  o prodaji rabljenega osebnega avtomobila (OBRAZEC 13)

 

             V.d. direktorja:

             Franc Špilak

 

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas, da podate vašo ponudbo na ta razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.      

Predmet javnega naročila:  Nakup enoprostornega osebnega vozila

Naročnik: DOM STAREJŠIH LENDAVA

                 IDŐSEBB POLGÁROK OTTHONA LENDVA

                 Slomškovo naselje 7, 9220 LENDAVA LENDVA

     Zastopnik naročnika: Franc Špilak

                 Telefon:                      00386 (0)2 578 12 36

                 Telefaks:                   00386 (0)2 578 12 37

                  Matična številka:     5865948000

                 ID za DDV:              SI61758884

                 Transakcijski račun: 01100-6030266351 UJP Murska Sobota        

Naročnik Dom starejših Lendava, je na podlagi 98. člena ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/2015) - v nadaljevanju ZJN-3, na portalu javnih naročil objavil obvestilo o javnem naročilu po postopku oddaje naročila male vrednosti in sicer za:

 

Nakup enoprostornega osebnega vozila

Vabimo Vas, da podate Vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z razpisno dokumentacijo in navodili za izdelavo ponudbe, katera je potrebno upoštevati ter predložiti vse zahtevane priloge. Tako opremljena ponudba se bo štela za popolno ponudbo.

Razpisna dokumentacija je v elektronski obliki dosegljiva na internetnem naslovu naročnika: http://www.dslendava.si, kjer se bodo objavljale tudi morebitne njene spremembe in dopolnitve.

 

Pojasnila in morebitne spremembe razpisne dokumentacije

Komunikacija s ponudniki poteka izključno pisno.

Ponudnik lahko zahteva pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije preko Portala javnih naročil, "Nakup enoprostornega osebnega vozila" ali po elektronski pošti na naslovu dom_starejsih.lendava@siol.net   Za vprašanja, ki bodo oddana na drugačen način, naročnik ne more zagotoviti, da bo nanje odgovoril.

Skrajni rok, do katerega ponudnik še lahko zahteva dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, je 8 dni pred rokom, določenim za predložitev ponudbe, in sicer do vključno 22. 08. 2016 do 10.00 ure.

Naročnik se zavezuje, da bo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo podal v najkrajšem možnem času, najpozneje pa 3 dni pred iztekom roka za predložitev ponudb ter odgovore objavil na Portalu javnih naročil.

Vsa morebitna pojasnila na  pisne zahteve ponudnikov in spremembe razpisne dokumentacije, ki bodo objavljene na Portalu javnih naročil, bodo s trenutkom objave postale sestavni del razpisne dokumentacije in s tem obvezujoče za vse ponudnike.

Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, mora ponudnik pred oddajo ponudbe pridobiti vse podatke, ki se nanašajo na predmet tega javnega naročila in lahko vplivajo na predmet naročila, na ponudbeno ceno ali ponudnikove obveznosti.

 

Predložitev ponudbe

Ponudnik mora predložiti ponudbo v zapečateni ali zaprti kuverti (ovojnici), ki mora biti obvezno označena z besedilom, ki je kot OBRAZEC 1 priloženo razpisni dokumentaciji. Besedilo je lahko izrezano in nalepljeno na ovojnico ali prepisano v enaki vsebini, obvezno pa mora biti ustrezno označeno (ponudba, sprememba, umik).

Če ovojnica ne bo označena na navedeni način, naročnik ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno izgubo takšne ponudbe ali njeno prezgodnje odpiranje. Prezgodaj odprte ponudbe zaradi nepravilno označene ovojnice bo naročnik izločil.

Pravočasna je ponudba, ki je naročniku predložena do 30. 08. 2016 do 12.00 ure.

Nepravočasno ponudbo bo naročnik po končanem postopku odpiranja ponudb neodprto vrnil ponudniku, z navedbo, da je prepozna.

Ponudnik mora predložiti ponudbo po pošti ali osebno na naslov naročnika Dom starejših Lendava, Idősebb Polgárok Otthona Lendva, Slomškovo naselje 7, 9220 Lendava-Lendva. Osebno  naročnik sprejema ponudbe vsak delovni dan od 7.00 do 15.00 ure.

Kontaktna oseba s strani naročnika je: Franc Špilak

tel.: 02/578 12 36, fax: 02/578 12 37

e-pošta: dom_starejsih.lendava@siol.net

 

Mesto in čas javnega odpiranja

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele do naročnika najkasneje do 30.08.2016, do 12.00 ure.

Javno odpiranje ponudb bo v torek, 30.08.2016 ob 13.00 uri v sobi  št. 46 v Domu starejših Lendava, Slomškovo naselje 7, 9220 Lendava.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb naročniku izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju, podpisana s strani pooblaščene osebe ponudnika. Pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju je lahko original, overjena ali neoverjena kopija. V primeru, da predstavnik ponudnika ni predložil originalnega pooblastila ali njegove overjene kopije, si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika naknadno zahteva predložitev originala ali overjene kopije pooblastila na vpogled. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

 

Odkup rabljenega vozila

 

Naročnik zahteva odkup rabljenega vozila naročnika in sicer: Renault Scenik /1.6/ 16V, leto izdelave 2006. Vsi zainteresirani ponudniki si lahko vozilo ogledajo, po predhodni pisni najavi kontaktni osebi naročnika, dne 22.08.2016 od 14.00 do 15.00 ure

 

Izločitev ponudbe in prekinitev postopka

Naročnik bo izločil vse ponudbe, ki ne bodo popolne.

 

Sklenitev pogodbe

Naročnik bo oddal naročilo ponudniku na podlagi merila ekonomsko najugodnejše ponudbe za točno navedene lastnosti ponujenega vozila ponudbenega predračuna (OBR-8). Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral po merilu ekonomsko najugodnejše ponudbe ob upoštevanju 90% VREDNOSTI OCENE STROŠKOV V ŽIVLJENJSKI DOBI VOZILA, skladno z uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 64/12, 2/13 in 89/14) ter 10% VREDNOSTI ODKUPA RABLJENEGA VOZILA.

Sestavni del razpisne dokumentacije sta vzorca pogodbe (OBRAZEC 12 IN 13). Ponudnik mora izpolniti manjkajoče podatke, žigosati in podpisati oba vzorca pogodbe na zadnji strani ter ju predložiti ponudbeni dokumentaciji. S tem ponudnik potrdi, da sprejema vsebino vzorca pogodbe.

Izbrani ponudnik mora k podpisu pogodbe pristopiti v roku, ki ga določi naročnik. V kolikor v navedenem roku k podpisu ne pristopi, se šteje, da je od ponudbe odstopil.

Dobava osebnega vozila, ki je predmet ponudbe je 15 dni od podpisa pogodbe.

S spoštovanjem,

                                                                                                   Predstojnik naročnika:

   Franc Špilak  V.d. direktorja