DOM STAREJŠIH LENDAVA
IDŐSEBB POLGÁROK OTTHONA LENDVA

IntegRast - Razvoj integrativnih skupnostnih storitev


 

 

 

 

Projekt:

IntegRast

Razvoj integrativnih skupnostnih storitev

 

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

in Republika Slovenija.

 

  1. 1.      Osnovni podatki o projektu

Akronim projekta

IntegRast

Organizacija vodilnega partnerja

Občina Črenšovci

Projektni partnerji

Dom starejših Lendava

»MISIJA *S« Društvo za trajnostni razvoj Pomurja

INTEGRA, društvo za promocijo socialnega podjetništva, so.p.

ATRIJ, d.o.o.

Trajanje projekta

8 mesecev

Vrednost projekta

71.885,40 €

Višina sofinanciranja ERRS

51.871,51 €

 

  1. 2.      Kratka predstavitev  projekta

Občina Črenšovci in projektni partnerji so s projektom z akronimom IntegRast uspešno kandidirali na javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja »LAS Pri dobrih ljudeh 2020« (v nadaljevanju: LAS PDL) v letu 2017 za sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Izziv, ki se ga projektno partnerstvo loteva s projektom, je:

  • zagotovitev čim daljšega kvalitetnega bivanja starejših na svojem domu in v domačem okolju.

V okviru projekta bo namreč posebna pozornost namenjena razvoju  skupnostnih storitev za starostnike s podeželja,  ki se bodo izvajale bodisi na njihovih domovih (socialna oskrba na domu) bodisi v bližini kraja njihovega prebivanja (pilotni Večgeneracijski center: IntegRast v Črenšovcih). 

Cilji projekta so:

  • Vzpostaviti inovativno, integrativno čezsektorsko  razvojno partnerstvo  - Skupnostno razvojno mrežo: IntegRast
  • Soustvarjati neobhodne predpogoje za kreativno večgeneracijsko sodelovanje, medgeneracijsko pomoč  in družbeno solidarnost
  • Pospeševati razvoj takšnih skupnostnih programov in storitev, ki bodo prispevali k boljši kvaliteti življenja starostnikov na podeželju ter k socialni aktivaciji ranljivih skupin
  • Promovirati socialno podjetništvo in prostovoljstvo kot razvojne možnosti in priložnosti za socialno aktivacijo ranljivih skupin.

Pri razvoju skupnostnih storitev za starejše je (upoštevaje princip: »nič o nas brez nas«) nujno potrebno izhajati iz njihovih dejanskih potreb in želja. Zato bo v okviru projekta izvedena terenska raziskava o potrebah in željah starejše populacije po skupnostnih socialnih storitvah.  Na osnovi izsledkov raziskave bo oblikovan predlog razvojnega modela skupnostnih storitev za socialno oskrbo in socialno vključevanje starejših oseb z obravnavanega podeželskega območja LAS PDL. 

Razvoj skupnostnih storitev za starejšo populacijo bo posledično vplival tudi na socialno integracijo drugih ranljivih skupin (dolgotrajno brezposelne mladine, žensk, starejših in pripadnikov manjšinskih skupnosti z nizko izobrazbo oziroma brez izobrazbe).  Le-te so namreč primarna ciljna skupina za izvajanje skupnostnih socialnih storitev za starejšo populacijo.  Z izboljšanjem socialnih kompetenc teh skupin ter s praktičnim usposabljanjem socialnih oskrbovalcev za opravljanje konkretnih socialnih storitev  za pomoč starostnikom na domu bo namreč projekt prispeval k izboljšanju njihove socialne vključenosti kakor tudi k izboljšanju njihove zaposljivosti. 

Za potrebe izvajanja skupnostnih storitev socialne oskrbe starostnikov s podeželja na njihovem domu ter za potrebe zagotovitve prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti Večgeneracijskega centra: IntegRast  bo v okviru projekta izvedena adaptacija (opuščenega) objekta nekdanjega vrtca v Črenšovcih in nakup opreme.  V sklopu projektne investicije bo usposobljen del objekta za  namen izvajanja pomoči starejšim na domu (skladišče za repromaterial, garderobe, prostor za masažo in sanitarni prostori za izvajalce socialne oskrbe starostnikov na domu) ter del objekta za potrebe pilotnega Večgeneracijskega centra: IntegRast (večnamenski prostor, multimedijska učilnica in prostor za rekreacijo). 

V pilotni fazi delovanja se bodo v Večgeneracijskem centru: IntegRast izvajale informativno-animacijske in izobraževalne aktivnosti za starejšo populacijo in druge ranljive skupine za dvig socialnih, zdravstvenih in kulturnih kompetenc ter večgeneracijske ustvarjalne delavnice. Večgeneracijski center bo tudi osrednji prostor, v katerem se bodo lahko zbirali in ustvarjali člani različnih lokalnih društev (npr. ljudske pevke, društva žena idr.).  Posebna pozornost bo v pilotni fazi delovanja večgeneracijskega centra namenjena tudi promociji zdravega življenjskega sloga in večgeneracijskega sodelovanja ter socialni aktivaciji ranljivih družbenih skupin na področju prostovoljstva in socialnega podjetništva.

Za reševanje aktualnih družbenih izzivov starajočega se prebivalstva in  socialnega vključevanja najranljivejših družbenih skupin  bo v okviru projekta vzpostavljeno tudi inovativno čezsektorsko partnerstvo: Skupnostna razvojna mreža: IntegRast  in Skupnostna prostovoljska mreža NVO za socialno aktivacijo ranljivih skupin na področju prostovoljstva  ter za vsestransko, integrativno večgeneracijsko sodelovanje in medsebojno pomoč.

Za trajnostno izvajanje pomoči starejšim bo v okviru projekta ustvarjeno tudi eno novo delovno mesto socialne oskrbovalke starejših na domu.

S projektom se torej ustvarjajo možnosti iz priložnosti za trajnostni razvoj integrativnih skupnostnih storitev za izboljšanje kvalitete življenja podeželskega prebivalstva v tretjem življenjskem obdobju ter za kreativno večgeneracijsko sodelovanje in družbeno solidarnost.

 

POVEZAVE:

 Izlet skupine Vijolice v Radmožance

Preberi več

KD Hotiza, ljudski pevci

Preberi več

Mladenke ob materinskem dnevu

Preberi več

KD Žižki, slovenske ljudske pevke

Preberi več

Aktivno dopoldne z Novartisom

Preberi več

Izlet s stanovalci Doma

Preberi več