DOM STAREJŠIH LENDAVA
IDŐSEBB POLGÁROK OTTHONA LENDVA

Službe


I. SKUPNA SLUŽBA
 
 V okviru skupne službe so v Domu organizirane naslednje službe:
 a) UPRAVA v kateri se opravljajo naslednje dejavnosti:

 •  vodenje strokovnega dela in poslovanje doma,
 •  kadrovska dejavnost,
 •  tajniško administrativna dejavnost.

b) FINANCE IN RAČUNOVODSTVO kjer se opravljajo sledeče dejavnosti:

 •  vodenje finančnega, knjigovodskega in računovodskega poslovanja,  
 •  obračun storitev zdravstvene nege, oskrbe in tržne dejavnosti, 
 •  obračun materialnega poslovanja in plač,
 •  blagajniško poslovanje, 
 •  vodenje evidence osnovnih sredstev in drobnega materiala,

c) SOCIALNA SLUŽBA v kateri se opravljajo sledeče dejavnosti: 

 • postopek pred sprejemom stanovalca v dom, 
 •  sprejem stanovalca v dom, 
 •  pomoč pri vključevanju stanovalcev v domsko življenje, 
 •  pomoč pri reševanju osebnih stisk in težav na področju medčloveških odnosov, 
 •  uvajanje prostovoljnega dela.

d) NABAVNA IN SKLADIŠČNA SLUŽBA kjer se opravljajo naslednje dejavnosti: 

 •  nabava surovin, polizdelkov in izdelkov, 
 •  nabava živil, čistil in pijače, 
 •  vodenje evidenc o nabavljenem in neporabljenem materialu.

II. ZDRAVSTVENO NEGOVALNA SLUŽBA IN OSKRBA V okviru zdravstveno negovalne službe in oskrbe so organizirane naslednje dejavnosti:
a) ZDRAVSTVENO NEGOVALNA SLUŽBA v kateri se izvajajo sledeče dejavnosti: 

 •  zdravstvena nega stanovalcev, 
 •  pomoč in oskrba stanovalcem, 
 •  posebne oblike varstva.

b) FIZIOTERAPIJA, ki opravlja dejavnost: 

 •  izvajanje splošne fizioterapije, 
 •  izvajanje specialne fizioterapije.

c) DELOVNA TERAPIJA ki izvaja: 

 •  organiziranje in izvajanje vseh oblik delovne terapije skladno z zdravstvenim stanjem stanovalca, 
 •  okupacijsko rekreacijske dejavnosti.

d) ČIŠČENJE IN OSKRBA v kateri se izvajajo naslednje dejavnosti: 

 •  čiščenje in vzdrževanje bivalnih prostorov stanovalcev, 
 •  čiščenje in vzdrževanje delovnih prostorov, 
 •  pomoč pri oskrbi stanovalcev.

III. SLUŽBA PREHRANE V Domu starejših Lendava imamo eno centralno kuhinjo in tri razdelilne kuhinje. V kuhinji se pripravljajo obroki navadne in dietne prehrane za stanovalce, ki prebivajo v domu in zunanje odjemalce. Za zaposlene se pripravljajo malice.
Hrana se pripravlja v skladu z sodobnimi načeli zdravega prehranjevanja in zagotavljanja varnosti hrane oziroma živil.

Pripravljamo hrano po vnaprej pripravljenih jedilnikih. Pri sestavi jedilnikov sodeluje komisija za pripravo jedilnikov v kateri sodelujejo tudi predstavniki stanovalcev. Upoštevajo se individualne želje stanovalcev.
V domski kuhinji se dnevno pripravi hrana okoli 150 stanovalcev, 20 obrokov za zunanje odjemalce in 60 malic za zaposlene.

IV. TEHNIČNA SLUŽBA
a) PRALNICA v kateri se opravlja dejavnost pranja in likanja ter šivanje.

 • dnevno se v pralnici opere in zlika okrog 100 kg domskega in osebnega perila stanovalcev,
 • šivanje za domske potrebe ter osebne potrebe stanovalcev.

b) VZDRŽEVANJE IN KURJAVA kjer se opravljajo dejavnosti:

 • vzdrževanja in nadzor naprav, napeljav, strojev, opreme in objekta,
 • organizacija servisnih popravil ter obveznih servisnih pregledov naprav in sredstev,
 • skrb za urejenost okolice Doma,
 • skrb za ogrevanje objekta.


Izlet skupine Vijolice v Radmožance

Preberi več

KD Hotiza, ljudski pevci

Preberi več

Mladenke ob materinskem dnevu

Preberi več

KD Žižki, slovenske ljudske pevke

Preberi več

Aktivno dopoldne z Novartisom

Preberi več

Izlet s stanovalci Doma

Preberi več