Cene storitev institucionalnega varstva starejših so določene v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur.l.RS 87/06) in s sklepom Sveta Doma starejših Lendava. K ceni storitev institucionalnega varstva daje soglasje Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Standardna storitev je oskrba I, ki se zagotavlja v dvoposteljni sobi s sanitarijami. V skladu s 30.členom Pravilnika se cena oskrbe II in oskrbe III določi tako, da se cena storitve oskrbe I poveča za višino dodatka za pomoč in postrežbo v skladu s predpisi s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Cena storitve dnevnega varstva starejših se določi za storitev v trajanju 8 ur dnevno, in sicer v višini 70% cene oskrbe I, oskrbe II ali oskrbe III, glede na razvrstitev uporabnikov v kategorijo oskrbe. Če se storitev izvaja več ali manj ur dnevno, se cena sorazmerno zviša ali zniža.

Zavezanci za plačilo storitev morajo na podlagi prejetih računov plačati zaračunane storitve do 18. v mesecu za pretekli mesec. Plačilo lahko izvršijo na blagajni Doma, pošti ali banki. Za nepravočasno plačilo je Dom upravičen zaračunati dolžniku zakonite zamudne obresti.

Cenik institucionalnega varstva starejših v Domu starejših Lendava

Cenik dnevnega varstva

Cenik prehrane

Cenik storitev pranja

Cenik pomoči na domu