Uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja je:

Peter Sotošek Štular, univ.dipl.prav.
E: info@dslendava.si
T: 01 23 223 47

Katalog informacij javnega značaja 

1. Osnovni podatki o katalogu 
Naziv organa: Dom starejših Lendava / Idoesebb Polgarok Otthona Lendva 
Naslov: Slomškovo naselje 7, 9220 Lendava / Lendva 
02 578 12 36
02 578 12 38 
Elektronski naslov: info@dslendava.si 
Matična številka: 5865948000 
Davčna številka: SI 61758884 
Odgovorna uradna oseba: Goran Kuzma, direktor 
Datum prve objave kataloga: 01.07.2022 
Datum zadnje spremembe: 01.07.2022 
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.dslendava.si 
Druge oblike kataloga Tiskana oblika 
2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga 
2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda 
Kratek opis delovnega področja organa: Dom starejših Lendava je javni socialno varstveni zavod, ustanovljen za opravljanje dejavnosti socialnega  varstva, na podlagi Zakona o socialnem varstvu.  Ustanovitelj je vlada Republike Slovenije, ustanoviteljske pravice uresničuje Vlada Republike Slovenije.   Zavod na podlagi Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti in Statuta zavoda izvaja dejavnosti, ki so z zakonom določene kot javna služba. Dodatno se izvajajo socialno varstvene storitve, ki so namenjene višji kakovosti življenja in varstva starejših občanov:  pomoč na domu dnevno varstvo oskrba v dnevnem centru gospodinjska skupnost DS Lendava  Osnovna dejavnost Q 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost Q 86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti (FT, DT) Q 87.100 Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego Q 87.200 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb  Q 87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb Q 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe Q 88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve  Dodatna gospodarska dejavnost C 10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic G 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili G 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah (DT) I   55.201     Počitniški domovi in letovišča I   56.101 Restavracije in gostilne I   56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati I   56.103 Slaščičarne in kavarne I   56.104 Začasni gostinski obrati I   56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi I   56.290 Druga oskrba z jedmi I   56.300 Strežba pijač J   58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev J   58.190 Drugo založništvo J  63.110 Obdelava podatkov in s tem povezanih dejavnosti L  68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin M 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje M 73.120     Posredovanje oglaševalskega prostora M 74.300     Prevajanje in tolmačenje N  77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup      N  82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev      N  82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti N  82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj O  84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti R  90.030 Umetniško ustvarjanje R  93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas S  95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov S  96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic S  96.021 Frizerska dejavnost S  96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost S  96.030 Pogrebna dejavnost S  96.040 Dejavnosti za nego telesa S  96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene   
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot Organi javnega zavoda so Svet zavoda, Direktor in Strokovni svet zavoda.  Notranje organizacijske enote javnega zavoda: Služba zdravstvene nege in oskrbe Socialna služba Ambulanta Delovna terapija Fizioterapija Služba prehrane Receptorska služba Računovodska služba Tajništvo Pralnica in šivalnica Služba za vzdrževanje in čiščenje  
2.b Seznam drugih organov z delovnega področja (le za ministrstva) 
Seznam vseh drugih organov s področja dela 
2.c Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij 
Pristojna oseba: Peter Sotošek Štular Barjanska cesta 68 T: +386 (01) 23 223 47 e-mail: peter.sotosek@omnimodo.si 
2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja zavoda:   
Notranji predpisi STATUT POSLOVNIK O DELU SVETA ZAVODA HIŠNI RED PRAVILNIK O SISTEMIZACIJI DELOVNIH  MEST DOMA STAREJŠIH LENDAVA S SPREMEMBAMI IN DOPOLNITVAMI PRAVILNIK O ZARAČUNAVANJU IN PLAČEVANJU OSKRBE IN STORITEV PRAVILNIK O TEHNIČNIH IN ORGANIZACIJSKIH UKREPIH ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV SKLADNO Z DOLOČBAMI SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV  PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH VOZIL PRAVILNIK O PRITOŽBAH IN POHVALAH STANOVALCEV  POŽARNI RED PRAVILNIK O POSTOPKIH PRI UVELJAVLJANJU, IZVAJANJU IN PRENEHANJU STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU V OBLIKI SOCIALNE OSKRBE  OCENA TVEGANJA  – OCENA TVEGANJA ZA MLADE DELAVCE  – NAVODILA O UPORABI OSEBNE VAROVALNE OPREME IN O UPORABI DELOVNIH OBLAČIL TER OBUTVE – REVIZIJA IZJAVE O VARNOSTI  Z OCENO TVEGANJA REGISTER TVEGANJ Navodilo za upravljanje s tveganji v Domu starejših Lendava Navodila skrbnikom pomožnih registrov tveganj za vzpostavitev pomožnih registrov tveganj Sklep o imenovanju skrbnika registra tveganj Navodila o izpolnjevanju izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ NAČRT INTEGRITETE PRAVILNIK O IZOBRAŽEVANJU DELAVCEV  NAVODILO O OCENJEVANJU PRAVILNIK O UGOTAVLJANJU PRISOTNOSTI ALKOHOLA, DROG IN DRUGIH PREPOVEDANIH SUBSTANC PRI ZAPOSLENIH PRAVILNIK O ZARAČUNAVANJU IN PLAČEVANJU STORITVE DNEVNEGA VARSTVA PRAVILNIK O RAČUNOVODSTVU PRAVILNIK O BLAGAJNIŠKEM POSLOVANJU PRAVILNIK O POPISU NAVODILO ZA RAZPOREJANJE PRIHODKOV IN STROŠKOV 
Državni predpisi Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), Ul. RS, št. 21/13, s spremembami in dopolnitvami,  Zakon o dostopu informacij javnega značaja (ZDIJZ), Ul. RS, št. 24/03, s spremembami in dopolnitvami,  Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018,  Zakon o javnih financah (ZJF) Ul. RS, št. 79/99, s spremembami in dopolnitvami,  Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) Ul. RS, št. 91/15, s spremembami in dopolnitvami,  Zakon o javnih uslužbencih (ZJU), Ul. RS, št. 56/02, s spremembami in dopolnitvami,  Zakon o računovodstvu (ZR), Ul. RS, št. 23/99, s spremembami in dopolnitvami,  Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), Ul. RS, št. 56/02, s spremembami in dopolnitvami,  Zakon o socialnem varstvu (ZSV), Ul. RS, št. 54/92, s spremembami in dopolnitvami,  Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP), RS Ul. RS, št. 80/99, s spremembami in dopolnitvami,  Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), Ul. RS, št. 43/11, s spremembami in dopolnitvami,  Zakon o zavodih (ZZ), Ul. RS, št. 12/91, s spremembami in dopolnitvami,  Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS), Ul. RS, št. 52/00, s spremembami in dopolnitvami,  Obligacijski zakonik (OZ) Ul. RS, št. 83/01, s spremembami in dopolnitvami,  Zakon o pacientovih pravicah, Ul. RS, št. 15/08, s spremembami in dopolnitvami,  Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Ul. RS, št. 72/06, s spremembami in dopolnitvami,  Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Ul. RS, št. 62/10, s spremembami in dopolnitvami,  Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013 – 2020,  Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev  Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev  Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva  Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja  Splošni dogovori izvajalcev zdravstvenih storitev  Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.  
Predpisi lokalnih skupnosti 
Predpisi EU Uredba Evropskega parlamenta in sveta o varstvu osebnih podatkov 2016/679  
2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov) 
Predlogi predpisov 
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 
Seznam strateških in programskih dokumentov  Poročilo o delu in plan dela Finančni načrt Cenik socialno varstvenih storitev  Poslovno poročilo Računovodsko poročilo  
2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 
Vrste postopkov, ki jih vodi organ   namestitev uporabnika v zavod premestitev uporabnika v drugo enoto zavoda ali v drug zavod odpust uporabnika iz zavoda izvajanje socialne službe izvajanje zdravstveno negovalne službe izvajanje storitev fizioterapije in delovne terapije odločanje o pritožbi uporabnika v zvezi s pacientovimi pravicami odločanje v postopkih v zvezi z informacijami javnega značaja odločanje v postopkih v zvezi z varstvom osebnih podatkov izvajanje postopkov javnega naročanja  
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja 
Seznam evidenc  Kadrovska evidenca  Evidenca o stroških dela  Evidenca dijakov in študentov  Evidenca upokojenih sodelavcev  Evidenca zaposlenih v okviru programa aktivne politike zaposlovanja  Evidenca oseb, ki opravljajo družbeno koristna dela – javni delavci  Evidenca avtorjev  Evidenca začasnega ali občasnega dela upokojencev  Evidenca pogodbenih sodelavcev  Evidenca naročnikov malic in kosil  Evidenca o vzdrževanih članih  Evidenca o zdravstvenem stanju in osebni higieni zaposlenih v kuhinji  Evidenca obveščanja  Evidenca osebni podatki uporabnikov storitev institucionalnega varstva  Evidenca uporabnikov storitev fizioterapije  Evidenca prosilcev za sprejem v institucionalno varstvo  Evidenca uporabnikov storitev zdravstvene nege in oskrbe v domu  Evidenca uporabnikov zunanjih storitev  Evidenca pisnih ugovorov in pritožb  Evidenca prostovoljcev  Evidenca posnetkov videonadzornega sistema  Evidenca vstopov in izstopov  Evidenca dolžnikov  Evidenca izobraževanj z listami prisotnosti  Evidenca svojcev in skrbnikov po stanovalcih  Evidenca svojcev in skrbnikov po uporabnikih dnevnega bivanja  Evidenca uporabnikov storitev neinstitucionalnega varstva  Evidenca o poškodbah pri delu  Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja  Evidenca o uporabnikih storitev delovne terapije  Evidenca o prehrani stanovalcev  Evidenca o dostavi hrane na dom  Evidenca obrazcev izjav epidemiološkega preverjanja (korona virus)  Evidenca uporabnikov dnevnega bivanja  Evidence s področja varnosti in zdravja pri delu Podatki iz navedenih evidenc so dostopni na način in v skladu z omejitvami iz zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, zakona, ki ureja evidence na področju dela in socialne varnosti ter zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je Omnimodo d.o.o., Barjanska 68, 1000 Ljubljana T: 01 23 223 47, E: dpo@omnimodo.si. 
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 
Seznam zbirk 
2.j Objave v skladu s predpisi o javnih naročilih ter objave javnih pozivov, namer, objave prostih delovnih mest, ipd. 
Povezave na objave in razpisno dokumentacijo Organ vse javne objave objavlja na svoji oglasni deski, na svojih internetnih straneh in na straneh Zavoda RS za zaposlovanje. V skladu z zakonodajo se dokumentacija v zvezi z javnimi naročili objavlja na portalu javnih naročil. 
3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja 
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Obrazci, ki jih potrebujete za poslovanje z nami, so dostopni na naslednjem naslovu:  http://www.dslendava.si  Zahteva za dostop do informacij javnega značaja se vloži v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (UL RS, št. 51/06 in nasl. – ZDIJZ). Prosilec zahteva dostop do informacije javnega značaja s pisno zahtevo za dostop do informacije javnega značaja ali z neformalno zahtevo. Pisna zahteva se vloži z navadno pošto ali po elektronski pošti na elektronski naslov uradne osebe za posredovanje informacij javnega značaja v javnem zavodu. Zahteva se lahko vloži tudi ustno, na recepciji javnega zavoda, vsak dan med 7.00 in 15.00 uro. Neformalna zahteva se obravnava v skladu z ZDIJZ. Zahteva mora vsebovati navedbo javnega zavoda, osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov za vročanje prosilca oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca. Vse navedene zahteve so obvezne. V zahtevi za dostop do informacij javnega značaja mora prosilec opredeliti informacijo, s katero se želi seznaniti in na kakšen način se želi seznaniti z vsebino zahtevane informacije (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis). Če bo zahteva nepopolna, bo javni zavod v roku treh dni prosilca prosil za dopolnitev zahteve. Uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja v javnem zavodu bo prosilcu nudila potrebno pomoč pri dopolnitvi zahteve. Javni zavod bo zavrgel zahtevo prosilca, če ne bodo izpolnjeni procesni pogoji glede obveznih sestavin zahteve in dopolnitve zahteve. Odločanje o zahtevi poteka v skladu z ZDIJZ. 
4. STROŠKOVNIK 
Posredovanje informacij javnega značaja je načeloma brezplačno.  Javni zavod lahko prosilcu zaračuna materialne stroške, povezane s posredovanjem informacij javnega značaja. Skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. list št. 24/16 z dne 1. 4. 2016) je stroškovnik naslednji:  1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,  2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,  3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,  4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,  5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,  6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,  7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,  8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,  9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ       nabavil, 10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08        eura, 11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20          eura, 12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne        storitve 
5. Seznam najpogosteje zahtevanih INFORMACIJ javnega značaja 
Najpogosteje zahtevane informacije se nanašajo na kapacitete in cene storitev, postopek sprejema ter čakalne dobe. Več o tem lahko preberete na naših spletnih straneh in na spletnih straneh Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. 

Lendava, 01.07.2022  

Goran Kuzma, direktor 

Uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja je Peter Sotošek Štular, univ.dipl.prav.,

E: info@dslendava.si

T: 01 23 223 47