V kolikor želite postati naš stanovalec lahko podate pisno prošnjo za sprejem ali premestitev, ki si jo lahko natisnete ali jo prevzamete v naši socialni službi. 

K prošnji za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo prosimo priložite še naslednjo dokumentacijo:

 • mnenje o zdravstvenem stanju, staro največ 31 dni
 • Pooblastilo zastopniku
 • izjavo o načinu plačila oziroma doplačila storitve s strani tretje osebe
 • potrdilo o državljanstvu in potrdilo o stalnem bivališču

Na vpogled nam predložite tudi veljavni osebni dokument.

Prošnja se lahko odda:

 • osebno v socialni službi doma
 • po pošti na naslov Dom starejših Lendava, Slomškovo naselje 7, 9220 Lendava
 • po elektronski pošti

Kriteriji za sprejem v dom

Komisija predlaga sprejem bodočega stanovalca iz seznama čakajočih za sprejem, ko je v Domu na razpolago ustrezno mesto in pri tem upošteva naslednje kriterije:

 • vrstni red po prispetju prošenj oziroma dolžino čakalne dobe,
 • zdravstveno stanje uporabnika, ki pogojuje vrsto potrebne storitve oziroma oskrbe,
 • bližino stalnega bivališča uporabnika in njegovih svojcev,
 • socialne razloge, ki lahko pomembno vplivajo na nujnost čimprejšnjega sprejema,
 • druge razloge, ki opravičujejo sprejem prosilca v dom.