Dom starejših Lendava – IDŐSEBB POLGÁROK OTTHONA LENDVA 

razpisuje prosto delovno mesto 

NAMESTNIK DIREKTORJA ZA PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGA IN OSKRBE (šifra DM: B017398) 

Podroben opis delovnega mesta:  

Delo obsega: 

 • Vodenje, organiziranje in ocenjevanje uspešnosti dela oddelčnih sester, zdravstveno negovalnega in negovalnega oddelka in zagotavljanje pogojev za delo. 
 • Izdelava načrta dela in programiranja dela, nege in zdravstvene nege za oba oddelka in načrtovanje procesa nege in zdravstvene nege za oskrbovance. 
 • Priprava letnega in mesečnih razporedov dela negovalnega osebja, spremljanje prisotnosti na delu, bolniške odsotnosti, nadomeščanje. 
 • Priprava mesečnih obračunov delovnih ur (po turnusih, delovnih dnevih in praznikih itd.) za obračun plač in vodenje dejansko opravljenih delovnih ur zaposlenih. 
 • Spremljanje in nadzor nad pravilnim razvrščanjem stanovalcev v kategorije nege ter za ustrezno dokumentiranje utemeljevanja nege. 
 • Strokovno dokumentiranje procesa zdravstvene nege stanovalcev. 
 • Priprava analiz in elaboratov s področja zdravstvene nege oskrbovancev. 
 • Sodelovanje pri načrtovanju, obiskih na domu, odločanju v komisiji za sprejeme ter sami izvedbi sprejemov novih stanovalcev. 
 • Sodelovanje pri vzgojno izobraževalnem procesu učencev in študentov na delovni praksi. 
 • Uvajanje novih delavcev v delo in zagotavljanje strokovnega izpopolnjevanja delavcev negovalnega in zdravstveno negovalnega področja. 
 • Pripravljanje predlogov nabav, opreme in materiala za zdravstveno negovalno področje. 
 • Oblikovanje, organiziranje in pregled nad depoji. 
 • Skrb za izvajanje ukrepov obvladovanja in preventive pred bolnišničnimi okužbami. 
 • Vodenje HACCP sistema ter skrb za dietno prehrano. 
 • Druge naloge po navodilih direktorja. 

Zahtevana izobrazba: Visokošolska 1. stopnje, zdravstvena nega in babištvo, alternativno: Visokošolska 2. stopnje, zdravstvena nega in babištvo 

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas 

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas 

Zahtevane delovne izkušnje: 3 leta 

Poskusno delo: Da, 4 meseci 

Zahtevano tekoče znanje slovenskega jezika 

Zahtevano računalniško znanje: urejevalnik besedil – osnovno, delo s preglednicami – osnovno, delo z bazami podatkov – osnovno 

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo:  

 • znanja iz gerontologije in s področja psiholoških značilnosti staranja, 
 • znanja s področja vodenja in organiziranja dela, 
 • znanja s področja poznavanja predpisov s področja zdravstva in socialnega varstva. 

Kandidati naj izkazujejo naslednje lastnosti:  

 • sposobnost vodenja, presoje in odločanja, 
 • sposobnost koordiniranja in timsko delo, 
 • komunikativnost, 
 • natančnost, zanesljivost, iniciativnost, 
 • tolerantnost, sposobnost uravnavanja medosebnih odnosov v kolektivu in z uporabniki, 
 • čustvena stabilnost. 

Druga zaželena znanja:  

 • izkušnje z delom na socialnovarstvenem področju, 
 • specialna znanja s področja obvladovanje bolnišničnih okužb. 

Rok za prijavo kandidatov: 8 dni  

Posebne zahteve delodajalca:  

Iščemo osebo z ustreznimi delovnimi izkušnjami s področja vodenja zdravstvene nege in oskrbe ali druge podobne notranjeorganizacijske enote. Nudimo zaposlitev za nedoločen čas s 4-mesečnim poskusnim delom. Delovno mesto je uvrščeno v 49. plačnem razredu.  

Delo se pretežno opravlja v eni izmeni, pretežno od ponedeljka do petka, po potrebi se lahko delovni čas spremeni. Delovni čas je razporejen glede na potrebe delovnega procesa; občasno delo v manj ugodnem delovnem času.  

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj svojo pisno prijavo pošljejo po e-pošti na naslov info@dslendava.si. Prijavi naj obvezno priložijo motivacijsko pismo z opisom izpolnjevanja pogojev, vizijo glede opravljanje dela, življenjepis s podrobnim opisom dosedanjih delovnih izkušenj, dokazilo o doseženi stopnji in smeri izobrazbe in morebitna dokazila o izpolnjevanju ostalih pogojev.  

Delodajalec bo s kandidati komuniciral prek e-pošte. Nepopolnih in pomanjkljivih prijav v izbirnem postopku ne bomo upoštevali. Neizbrani kandidati bodo o izbiri obveščeni po elektronski pošti najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku. Začetek dela čimprej. Za podrobnejše informacije v zvezi s prostim delovnim mestom naj kandidati pošljejo vprašanja na e-naslov: info@dslendava.si.