Dom starejših Lendava spoštuje določila Zakona o zaščiti prijaviteljev (UL RS, št. 16/23 – ZZPri), zagotavlja notranjo prijavno pot in izvaja postopke za prijavo kršitev predpisov v Republiki Sloveniji, za katere so posamezniki izvedeli v našem delovnem okolju ter omogoča zaščito posameznikov, ki so v delovnem ali drugem pogodbenem razmerju z Domom starejših Lendava, ki prijavijo ali javno razkrijejo informacije o kršitvi v delovnem okolju.

Dom starejših Lendava je kot zavezanec za vzpostavitev notranje prijavne poti v sodelovanju s podjetjem Omnimodo d.o.o. v skladu z zakonodajo vzpostavil zunanji prejem prijav preko varnih komunikacijskih kanalov. Na spodnji spletni povezavi lahko varno in zaupno podate informacije o kršitvah predpisov, ki se nanašajo na Dom starejših Lendava in ki ste jih pridobili v našem delovnem okolju. Vaša prijava bo povsem varna in ni možnosti, da bi bili vaši podatki razkriti. Postopek obravnave prijave omogoča popolnost, celovitost in zaupnost informacij ter nepooblaščenim osebam preprečuje dostop do vsebine prijav, podatkov o prijavitelju in o osebah, ki jih prijava zadeva.

Na spodnji spletni povezavi lahko posredujete tudi vaša vprašanja v zvezi s kršitvami, njihovo obravnavo in nadaljnjim ukrepanjem, notranjo in zunanjimi potmi za prijave, povračilnimi ukrepi in zaščito pred njimi ter ostalimi vsebinami, povezanimi z zaščito prijaviteljev. Vaše identitete vam ni potrebno razkriti, dobrodošlo pa je, da čim bolj natančno opišete vsebino vaše prijave oziroma vprašanja. Vaša identiteta ne bo razkrita in nihče ne bo preverjal, od kod je bila vaša prijava oziroma vprašanje poslano. Prijava je anonimna, zato vam ni treba napisati vaših osebnih podatkov. Če želite, da zaupnik vstopi v stik z vami, lahko pustite svoj kontakt. Če kontakta ne boste pustili, zaupnik ne bo mogel ravnati v skladu s sedmim in osmim odstavkom 12. člena ZZPri.

Vaše prijave oziroma vprašanja lahko poleg spodnje spletne povezave zastavite tudi preko naslednjih komunikacijskih kanalov:

̶            po e-pošti na naslov: zascita.prijaviteljev@omnimodo.si;

̶            na telefonski številki: +386 (0)51 870 700 (Omnimodo, d.o.o.);

̶            na naslovu javnega zavoda: Dom starejših Lendava, Slomškovo naselje 7, 9220 Lendava, s pripisom »v roke zaupniku za notranjo prijavo«.

̶            osebno pri zaupniku po predhodnem naročilu po telefonu ali e-pošti;

Dom starejših Lendava je za zaupnika v skladu z ZZPri imenoval Melito Makoter, zaposleno na delovnem mestu socialna delavka. Zaupnik vam je v delovnem času na voljo za morebitna vprašanja, povezana z zaščito prijaviteljev.

                PRIJAVO LAHKO ODDATE NA SPLETNI POVEZAVI: Prijava

Zunanja prijavna pot

Če menite, da notranja pot za prijavo ni vzpostavljena, če menite, da notranje prijave ne bi bilo mogoče učinkovito obravnavati, če menite, da v primeru notranje prijave obstaja tveganje povračilnih ukrepov ali če v treh mesecih od oddaje prijave preko notranje poti ne boste prejeli ustreznega odgovora v primeru, da ste pustili svoj kontakt, lahko za prijavo uporabite zunanjo pot. Organi za zunanjo prijavo so:

1.      Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije,

2.      Agencija za trg vrednostnih papirjev,

3.      Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence,

4.      Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa,

5.      Agencija za zavarovalni nadzor,

6.      Agencija za javni nadzor nad revidiranjem,

7.      Banka Slovenije,

8.      Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,

9.      Finančna uprava Republike Slovenije,

10.   Tržni inšpektorat Republike Slovenije,

11.   Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja,

12.   Informacijski pooblaščenec,

13.   Inšpekcija za informacijsko varnost,

14.   Inšpekcija za sevalno in jedrsko varnost,

15.   Inšpekcija za varstvo pred sevanji,

16.   Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin,

17.   Inšpektorat Republike Slovenije za delo,

18.   Inšpektorat za javni sektor,

19.   Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor,

20.   Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke,

21.   organi nadzora v skladu s predpisi, ki urejajo porabo sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji,

22.   Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije,

23.   Slovenski državni holding in

24.   Komisija za preprečevanje korupcije.