Dnevni center Odranci

Namen operacije »Dnevni center Odranci« je izgradnja dnevnega centra v občini Odranci, kjer želi Dom starejših Lendava zagotoviti storitev dnevnega varstva za osebe starejše od 65 let. Z novogradnjo bomo zagotovili kapaciteto za namestitev 10 starostnikov.

Dnevni center bo namenjen posameznikom, ki še ne potrebujejo celodnevne oskrbe, potrebujejo pa pomoč, nadzor in organizirano obliko bivanja za določeno število ur dnevno. Storitev bo namenjena tudi osebam, ki zaradi osamljenosti v domačem okolju, želijo navezati socialne stike.

Z vključitvijo starostnikov v dnevni center, jim bomo zagotavljali osnovno oskrbo, ki pomeni dnevno bivanje in organizirano prehrano, glede na potrebe pa tudi dodatno oskrbo, socialno oskrbo in varstvo. Dnevni center hkrati podaljšuje bivanje starejših v domačem okolju.

Čas dnevnega varstva bo prilagojen potrebam posameznika in razbremenjuje družinske člane, ko so ti zaradi zaposlitve odsotni.

Bivanje v dnevnem centru k aktivnemu preživljanju vsakdanjika in krepitvi psihofizične kondicije.

Projekt je nastal v sodelovanju Doma starejših Lendava z občino Odranci, ob posluhu in zavedanju slednje, da se delež starejših v občini povečuje, kakor tudi zavedanju, da je veliko starejših osamljenih in za to, da lahko še naprej živijo v domačem okolju, potrebujejo oskrbo le določeno število ur dnevno.

CILJ PROJEKTA:

Zagotovitev nove enote, ki bo namenjena zagotavljanju dnevnih oblik varstva starejših, v skladu s Pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev.

SOFINANCIRANJE NALOŽBE:

Naložbo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Rekonstrukcija Doma starejših Lendava z namenom zagotovitve pogojev varnega delovanja v času izbruha okužb in odprava večposteljnih sob

OPIS OPERACIJE:

Glavni namen investicije je omogočiti primerne prostorske pogoje bivanja starostnikov v zavodu z namestitvijo v eno in dvoposteljnih sobah ter hkrati zagotoviti pogoje, ki bi omogočili tudi nemoteno in varno izvajanje dejavnosti v času izbruha epidemije ali drugih okužb. Hkrati pomeni reševanje kritičnih razmer, pokrivanje vrzeli in zagotavljanje ustreznih standardov za potrebe Doma starejših Lendava, kar bo omogočilo varno bivalno okolje uporabnikom socialnovarstvenih storitev v primeru izbruha epidemije koronavirusa ali drugih nalezljivih bolezni s predvidenimi posegi, ki bodo omogočili razbremenitev v obstoječem objektu (odprava tri in štiriposteljnih sob), ločenost čistih in nečistih poti ter pogojev in možnosti vzpostavitve rdeče in sive cone v primeru izbruha okužb.

S tem bo omogočena krepitev odpornosti izvajalca institucionalnega varstva z zagotavljanjem varnega bivanja uporabnikov v primeru izbruha epidemije koronavirusa ali drugih nalezljivih bolezni ter podpore procesu deinstitucionalizacije, na način, da se v največji meri posnema domače okolje in nudi ustrezen življenjski standard.

CILJ PROJEKTA:

Pomemben cilj investicije je doseči prostorsko organizacijo, ki bi močno zmanjšala tveganje za prenos hitro prenosljivih okužb, kot je COVID-19. Z novimi prostori bi tako omogočili, da se vsi programi nemoteno izvajajo pri čemer se tudi zagotovi varnejše bivalno okolje za uporabnike in svojce ter varnejše delovno okolje za zaposlene, tudi v nepredvidljivih okoliščinah oziroma v času širjenja okužb.

Ob navedenem želimo z investicijo uresničiti tudi druge cilje kot so:

SOFINANCIRANJE NALOŽBE:

Projekt sofinancirata RS in Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru  Operativnega  programa  za izvajanje evropske  kohezijske  politike  v  obdobju  2014-2020,  prednostne  osi  15- »REACT EU – ESRR«,  prednostno področje »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in priprava zelenega digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«.