1. Dom starejših Lendava (v nadaljevanju: Dom) je javni socialnovarstveni zavod, ki stanovalcem zagotavlja bivanje v opremljenih, vzdrževanih in ogrevanih sobah, uporabo skupnih prostorov, zdravstvenemu stanju primerno prehrano, pomoč in postrežbo, zdravstveno nego in zdravstveno tehnične posege v skladu z veljavno zakonodajo s področja socialnega varstva in zdravstva s ciljem čim smotrneje zadovoljevati osebne in družbene potrebe stanovalcem z namenom, da se stanovalcem zagotovi prijetno bivanje in dobro počutje.
 
 2. Dom izvaja fizioterapevtske storitve in organizira delovno terapijo v smislu primerne izrabe prostega časa stanovalcev.
 
 3. Osnovno zdravstveno dejavnost izvaja v Domu Zdravstveni Dom Lendava, specialistično konziliarno dejavnost pa specialist nevropsihiater. Dejavnosti se izvajata v ambulanti Doma P06.
 
 4. Kapacitete Doma predstavljajo enoposteljne in dvo ali več posteljne sobe, opremljene z domsko http://93.103.131.194:8000/opremo. Po potrebi in glede na možnost je mogoče inventar spreminjati.
 
5. Stanovalci so v Domu začasno prijavljeni. V času odsotnosti se stanovalcem zaračunava le rezervacija, cena oskrbe, se zniža za stroške živil.
 
6. Obiski v domu so zaželjeni in jih strokovne službe spodbujajo. Čas obiskov je vsak dan od 9 ure do 18 ure. V opravičenih primerih se čas obiska podaljša.
 
 7. Obroki, ki se nudijo v Domu:

zajtrk8:00 – 8:30
dopoldanska malica9:30
kosilo12:00 – 13:00
popoldanska malica14:30
večerja18:00 – 19:00

8. Stanovalci Doma imajo naslednje pravice:

 • Pravico do življenja in soodločanja
 • Pravico do upoštevanja in spoštovanja osebne integritete
 • Pravico, da se prosto giblje
 • Pravico do zasebne lastnine in zasebnosti 
 • Pravico do uporabe materinega jezika
 • Pravico do osebnega dostojanstva in varnosti
 • Pravico do tajnosti pisem
 • Pravico do varstva osebnih podatkov
 • Pravico do svobode mišljenja in izražanja
 • Pravico do svobode vesti
 • Pravico do socialne varnosti
 • Pravico do ustvarjalnosti
 • Pravico do popolne oskrbe
 • Pravico do spolnega življenja
 • Pravico do varstva in nege
 • Pravico do oblike neodvisnega življenja, ki je zanj najbolj primerna
 • Pravico do celovite obravnave in usposabljanja za vrnitev v primarno okolje –      oziroma v neodvisne oblike življenja
 • Pravico do stika z zunanjim svetom (telefon, pošta, …)
 • Pravico do obiskov ožjih sorodnikov in skrbnikov , ustanov in oseb, s katerimi želi navezati stike
 • Pravico do vključevanja v življenje izven zavoda v skladu s svojimi sposobnostmi in programom zavoda
 • Pravico do dela in plačila za delo
 • Pravico do prostega časa
 • Pravico do prostega izhoda in odsotnosti po lastni želji, ki ga preživi pri svojcih ali drugih osebah
 • Pravico do informacij
 • Pravico do enakosti pred zakonom
 • Pravico do zaščite proti ponižujočemu ravnanju in vsakršnem nasilju
 • Pravico do spoštovanja človekove osebnosti in njegovega dostojanstva
 • Pravico do zagovornika
 • Pravico do vpogleda v zdravstveno dokumentacijo
 • Pravico do premestitve v drugi zavod 
 • Pravico do pritožbe
 • Pravico do sodnega varstva