Pomoč na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, vendar zaradi starosti, invalidnosti in kronične bolezni ne zmorejo lastne oskrbe. Svojci pa zaradi obsega za potrebno oskrbo nimajo možnosti ali je ne zmorejo sami. 

Upravičencu se s pomočjo na domu, vsaj za določen čas, lahko nadomesti potreba po institucionalnem varstvu.

Do storitve so upravičeni:

  • Osebe stare nad 65 let, ki zaradi svoje starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje,
  • osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki ne zmorejo samostojnega življenja, stopnja in vrsta njihove invalidnosti pa omogočata občasno oskrbo na domu,
  • druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
  • kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, so pa po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
  • hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v dušesnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.